lader afbeelding

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “THE RESIDENCE ENSCHEDE”

 

Versie 4.0 – aug 2023

 

Terminologie

Gast: een persoon die bij The Residence Enschede heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij The Residence Enschede heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van The Residence Enschede of namens de eigenaar van de The Residence Enschede, The Residence Enschede beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door The Residence Enschede

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

 

1.0 The Residence Enschede

1.1   The Residence Enschede is beschreven in de website www.theresidenceenschede.nl Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in The Residence Enschede ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2    Het minimum verblijf in The Residence Enschede is één nacht. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

1.3    The Residence Enschede is 24 uur per dag toegankelijk voor gasten. De appartementen hebben een eigen afsluitbare ingang.

1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.30 uur.

1.5    Roken is niet toegestaan in de appartementen of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij het hotel, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.

1.7    De kamers zijn geschikt voor 1 tot maximaal 4 personen (small appartement) en 1 tot maximaal 6 personen (large appartment)  tenzij anders aangegeven bij de reservering.

1.8    Inchecken tussen 14.00-20.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck is in onderling overleg mogelijk en dient vooraf gemeld te worden.

1.9    The Residence Enschede is minder geschikt voor hele kleine kinderen, hoewel kinderen altijd welkom zijn.

1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren in de parkeergarages in de nabije omgeving. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

1.11  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen

1.13  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot The Residence Enschede ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.14  Gasten van The Residence Apeldoorn dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in het hotel ter inzage ligt.

1.15  The Residence Enschede is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer.

76698122

2.0    Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn exclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3.   Tarieven van het hotel zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4    Alle vermeldingen op de website van The Residence Enschede www.theresidenceenschede.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het hotel is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 

3.0    Reservering en Betaling

3.1    Reservering is online mogelijk via www.theresidenceenschede.nl of www.booking.com of een ander boekingsplatform.

 

3.2    De reservering is pas voltooid na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door The Residence Enschede.

3.3  Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:

The Residence Enschede

IBAN : NL11INGB0007145036

BIC: INGBNL2A

3.5    Betaling van het (restant)bedrag dient bij het inchecken te worden voldaan in The Residence Enschede. Betaling kan contant of per PIN worden voldaan.

 

4.0    Annulering

4.1    Tot 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met woensdag. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.

4.2    Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de reservering in rekening gebracht. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.

4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.

4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@theresidenceenschede.nl worden doorgegeven.

4.5    The Residence Enschede heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast. 

 

5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door het hotel of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van het hotel worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de eigenaar te versturen.

 

6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan het hotel voor te leggen. Het hotel dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

 

7.0    Overmacht

7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, bij het buitendienst stellen van verhuur ruimtes, zoals de City Apartments, is het hotel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: buiten dienst gestelde appartementen, City Apartments,  oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van het hotel kan worden gevergd.

 

8.0    Aansprakelijkheid

8.1    Het hotel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het hotel tegen aanspraken dienaangaande. Het hotel is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het hotel.

8.2     Het hotel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het hotel.

8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van het hotel, indien en voor zover uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het hotel is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4    Het hotel aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

 

 

9.0   Slotbepaling

9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

 

 

 

Wij vernemen graag uw feedback over onze website!

Ondervindt u een probleem tijdens het boeken of heeft u een opmerking over uw bezoek aan één van onze hotels? Neem dan contact op via www.theresidenceenchede.nl/contact of info@theresidenceenchede.nl.


Welk cijfer zou u onze website geven op een schaal van 1 tot 10?